Företagskultur på arbetsplatsen

En företagskultur är en av de större faktorerna som ligger bakom hur din personal trivs på arbetsplatsen. Du kan bli av med dina bästa anställda eller närmaste samarbeten om företagskulturen inte når en trivsam standard. Genom att investera i en kultur som uppmuntrar respektfullt beteende och gemensamma mål kan du som arbetsgivare känna dig tryggare i synergin inom organisationen.

Vad är företagskultur?

Företagskulturen på en arbetsplats speglar de värderingar, attityder och beteenden inom en grupp eller organisation. En arbetskultur blir allt viktigare ju fler som arbetar inom företaget och är något som hela personalstyrkan bidrar till. Företagskulturen kan vara en avgörande faktor för employer branding och hur anställda trivs på arbetsplatsen. En positiv företagskultur kan även leda till högre motivation och bättre resultat.

Alla företag har en företagskultur, oavsett om man är fyra anställda eller ett internationellt företag med en tresiffrig personalstyrka. Det kan exempelvis gälla inkludering, mångfald, aktiviteter utanför jobbet och hur hierarkin ser ut på företaget och hur denna används i praktiken. Det kan även gälla riktlinjer som ges till anställda, bestämmelser för övertid, raster, rapporteringar eller övervakning.  

Företagskulturen färgas starkt av den bransch man är i, och många yrkesområden har en inofficiell standard man utgår från när man bygger upp kulturen, baserad på hur kulturen generellt ser ut på arbetsplatser inom samma bransch.

Värdeord för företag

Ett bra sätt att styra kulturen i rätt riktning är att sätta drivande värdeord. Företag som är tydliga med sina värdeord och belönar de som följer dessa har enklare att sätta en stabil och hälsosam företagskultur. Ett tips för att sätta viktiga värdeord är att göra det tillsammans med alla anställda, så att de speglar hela personalstyrkans förhoppningar, och inte bara ledningens önskemål. Att sätta inkludering som värdeord saknar värde om ingen inkluderades i processen.

Hitta företagets vision

Om ditt företag har en vision för företaget i framtiden är denna till stor hjälp när värdeorden diskuteras, då värdeord och vision bör spegla varandra. Visionen är en vägvisare som pekar i den riktning man önskar komma på lång sikt.

En vision är inte alltid konkret och sällan är den nåbar, utan något som sätter prägel för vad en organisation ska arbeta mot och vad som är viktigt för affärsidén. En vision man kan nå är i de flesta fall snarare ett mål, eller en mission. Andra stora företag har exempelvis som vision att göra människor lyckliga, skapa en bättre vardag eller att finnas i varje hem. Dessa mål kan inte nås, men gör det tydligt för alla anställda vad företaget strävar mot i framtiden, och vilken ledstjärna organisationen följer.

Exempel på värdeord

Värdeord ska sammanfatta vad arbetsgivare och anställda anser skapar en bra kultur, och bör vara breda nog för att sammanfatta beteenden snarare än handlingar. När du tar fram värdeord bör de inte vara fler än fem, men tillräckliga för att få med det som arbetsplatsen finner viktigast. Exempel på värdeord kan vara:

Omtanke, samarbete, kvalitet, respekt, ärlighet, ödmjukhet, tillit, lojalitet, optimism, utveckling, stolthet, transparens eller jämlikhet bland annat.

Arbetskultur i praktiken

Att planera och sätta en arbetskultur är första steget i processen, strax efter att ha uppmärksammat behovet. Ingenting sätts i verk förrän värdeorden implementeras i handlingar. Orden ska gälla alla, och om kollegor eller ledningsgrupp inte följer den arbetskultur som gemensamt tagits fram är det stor risk att allt färre kommer ta den på allvar. Led med gott exempel och var redo att agera om värdeorden inte följs. Håll uppföljningar och stäm av med kollegor hur det går och belöna de som är föredömen för övriga.