Integritetsskyddspolicy


image

Introduktion

När du söker jobb hos oss väljer du själv vilka uppgifter du vill lämna i din ansökan. Vissa personuppgifter måste du dock lämna för att Framtiden skall kunna utföra sina tjänster. Vi söker inte medvetet underårigas uppgifter. Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss på Framtiden när du söker arbete hos oss. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten och vi följer dataskyddsförordningen.

Denna integritetsskyddspolicy beskriver Framtidens  insamling och behandling av  personuppgifter samt de registrerades rättigheter. Dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi kan komma att uppdatera denna integritetskyddsspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya personuppgiftspolicys.

Dataskyddsombud

Har du frågor om Framtidens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till vårt dataskyddsombud (DSO) Secify, DSO@secify.net.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Ändamål

Registrering i kandidatdatabas

Typ av personuppgifter

Namn, E-post, lösenord, telefonnummer, adress, födelsedatum, CV, personligt brev, intyg, betyg, andra uppladdade dokument, arbetslivserfarenheter, kvalifikationer, kunskaper, språkkunskaper, körkort, utbildning, jobbreferenser, LinkedIn-profil

Rättslig grund för behandlingen

Fullgörande av avtal, intresseavvägning

Ansökan om tjänst

Namn, E-post, CV, personligt brev, intyg, andra uppladdade dokument, arbetslivserfarenheter, kvalifikationer, kunskaper, utbildning, Intervjuanteckningar, löneanspråk, startdatum, referenser, personlighetstester

Vidta åtgärder för att ingå anställningsavtal och rättslig förpliktelse

Förbättrad webbplatsupplevelse

Klick- och besökshistorik, IP-adress, Land, Datum

Framtidens berättigade intresse att förbättra tjänsten

Tänk på att inte dela personuppgifter av känslig karaktär. Personuppgifter som är av känslig karaktär är uppgifter om: Sexuell läggning, politiska åsikter, hälsa, religiös övertygelse, etniskt ursprung, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som används för att identifiera en person och facklig tillhörighet. Om du av någon anledning ändå vill lämna personuppgifter av känslig karaktär så anser vi att du samtycker till att Framtiden sparar och behandlar uppgifterna i kandidatdatabasen. Framtiden har dock rätt att radera uppgifter som du lämnar som är av känslig karaktär.

Hur vi samlar in och använder (behandlar) dina personuppgifter

Personuppgifter du lämnar

  a. Skapa profil och söka ett enskilt jobb 

För att Framtiden ska kunna erbjuda jobbsökningsfunktionen (”Tjänsten”) baserad på ert godkännande utav användarvillkoren behandlar vi följande information:
Ditt namn, ditt användarnamn, lösenord, e-postadress, telefonnummer, adress och födelsedatum samt även personuppgifter som ges in genom CV-dokument och andra ansökningshandlingar, inklusive, men inte begränsat till intyg, kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag, kön, preferenser, intressen och uppgift om vilja till omlokalisering. Vi kan också komma att begära in mer information från dig för att kunna behandla din ansökan om arbete, såsom referenser, uppgifter om färdigheter eller yrkeslegitimation om aktuellt. Kandidater kan själva när som helst redigera sin användarprofil.

Vi behandlar dina personuppgifter för rekrytering, administrering av din ansökan och för att informera dig om rekryteringsprocessens fortskridande.

b. Intervjuer, kunskapstester och referenstagning 

Om du deltar vid intervjuer och/eller genomgår kunskapstester som ett led i rekryteringsprocessen samlar vi in ytterligare information såsom dina svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter samt referenser. Vi kan komma att använda tredje part för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi har säkerställt att dessa parter följer denna integritetsskyddsspolicy och våra instruktioner.

 c. Din korrespondens med Framtiden AB 

Om du kommunicerar med oss via email, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen däri för att använda det för att besvara din förfrågan, eller att hantera ditt klagomål, fråga eller liknande.

Personuppgifter vi samlar in

Framtiden samlar in uppgifter från offentliga allmänna handlingar i syfte att kunna erbjuda våra tjänster.

 Ändamål för att behandla dina personuppgifter 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla vår rekryteringstjänst, skapa din profil, göra dig sökbar för våra rekryterare, genomföra intervjuer, kunskapstester, referenstagning samt underlätta din kommunikation med oss. Vi använder denna information för att förbättra vår tjänst och service till dig, utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten, inklusive testning av tjänsten. Vi behandlar även dina personuppgifter för att upprätthålla säkerhetsåtgärder för personuppgifter för att förhindra bedrägerier, säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, inklusive att förhindra obehörig åtkomst till elektroniska kommunikationsnätverk och datorer. Vi kommer också att spara dina uppgifter för framtida rekryteringar. Det är viktigt att veta att om du väljer att ta en anställning hos Framtiden behöver du lämna personuppgifter för att Framtiden skall uppfylla krav i anställningsavtal, lagar och kollektivavtal. 

När och hur vi delar personuppgifter med andra

Personuppgiftsbiträden 

Information om din användarprofil och rekryteringsprocess lagras vid en eller flera databaser som hanteras av tredje parter lokaliserade inom EU. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster. Personuppgiftsbiträdens personuppgiftsbehandling regleras av personuppgiftsbiträdesavtal.

Kunder  

Dina personuppgifter som du anger kan komma att delas till det kundföretag som du är intresserad av att arbeta hos. I regel delar vi dina personuppgifter till kund endast om du är i slutskedet av rekryteringsprocessen.

Koncernbolag  

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag inom vår koncern, t.ex. Secify by Sweden AB som verkar som Framtidens DSO.

 Myndigheter  

När lagstiftning kräver det kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket eller Försäkringskassan.

Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje part som underlättar tillhandahållandet av vår tjänst.

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje part om inte;

Dina individuella rättigheter

Europeiska Unionens dataskyddsförordning ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa återfinns på integritetsskyddsmyndighetens hemsida Om du anser att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till integritetsskyddsmyndigheten.

Rätt att återta ditt samtycke: I de fall en behandling grundar sig på samtycke har du närsomhelst rätt att återta ditt samtycke.

Rätt till insyn (registerutdrag): Du har rätt att utan kostnad 1 gång/år få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig samt en kopia på uppgifterna.

Rätt till rättelse: Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart.

Rätt till begränsning: Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter.

Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot behandlingen om du anser den felaktig.

Rätt till radering: Du har rätt att få dina personuppgifter raderad (med vissa undantag). Kontakta support@framtiden.com.

Rätt till dataportabilitet: Där det är tekniskt genomförbart kommer vi, efter din förfrågan, att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra dem direkt till en annan ansvarig.

Framtiden svarar på din förfrågan senast 30 dagar efter att förfrågan inkommit. Om förfrågan nekas, kommer vi att ge en förklaring till varför åtkomst har blivit nekad. För att nyttja rättigheterna ovan, kontakta vår DSO enligt kontaktuppgifter ovan.

Skyddsåtgärder

För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhet. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver ha tillgång till informationen för att tillhandahålla tjänsten till dig. Vi utbildar våra anställda löpande och förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att säkerställa att vår integritetsskyddspolicy efterlevs.

Datalagring

Din registrering innebär att Framtiden kommer att lagra och använda dina personuppgifter i rekryteringsändamål fram tills de blir inaktuella*, om du inte begär att få dem raderade. För mer information om var och för hur länge som vi behandlar dina personuppgifter och för mer information om dina rättigheter kring radering och dataportabilitet, vänligen kontakta vår DSO.

*5 år efter din senaste aktivitet med Framtiden.