GDPR

Tack för att du väljer att söka jobb via Framtiden! När du söker jobb hos oss väljer du såklart själv vilka uppgifter du vill lämna i din ansökan, vissa personuppgifter måste du dock lämna för att Framtiden skall kunna utföra sina tjänster. Vi söker inte medvetet underårigas uppgifter. Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss på Framtiden när du söker arbete hos oss. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten och tar dataskyddsförordningen på högsta allvar.

Denna personuppgiftspolicy beskriver Framtidens personuppgiftspolicier och processer avseende vår insamling och behandling av dina personuppgifter, och anger dina rättigheter. Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya personuppgiftspolicys.

Dataskydd

Har du frågor om Framtidens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till vårt dataskyddsombud (DSO) Secify, DSO@secify.net.

Hur vi samlar in och använder (behandlar) dina personuppgifter

Läs mer om hur vi samlar in och använder (behandlar) dina personuppgifter under våra användarvillkor

När och hur vi delar personuppgifter med andra

Information om din användarprofil och rekryteringsprocess lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje parter lokaliserat i EU. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster. Dina personuppgifter som du anger kan komma att delas till det kundföretag som du är intresserad av att arbeta hos.

Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av vår tjänst, såsom underleverantörer, för vilka vi är ansvariga för.

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen (till exempel att följa en husrannsakan, föreläggande eller domstolsbeslut, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeure händelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag.

Dina individuella rättigheter

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på hemsidan av Sveriges Datainspektion. Om du anser att vi på något sätt anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till datainspektionen@datainspektionen.se.

Du har rätt att utan kostnad 1 gång/år få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Skicka din undertecknade begäran till Framtiden (Framtiden AB, Borgmästargränd 1D, 55320 Jönköping). Märk gärna kuvertet med ”Dataskyddsombudet”.

Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem (med förbehåll för vissa undantag). Där tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra den direkt till en annan ansvarig. Du får även begära information om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem som utanför Framtiden som mottagit personuppgifter från Framtiden; vilken källa informationen har (om inte du lämnat den direkt till oss); och hur länge dina personuppgifter lagras. Framtiden svarar på din förfrågan senast 30 dagar efter förfrågan inkommit. Om förfrågan nekas, kommer vi att ge en förklaring till varför åtkomst har blivit nekad. För att nyttja rättigheterna ovan, kontakta vår DSO enligt kontaktuppgifter ovan.

Säkerheten för dina personuppgifter

För att skydda integriteten för dina personuppgifter som du överför via användningen av vår tjänst, vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den informationen för att tillhandahålla tjänsten till dig. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

Datalagring

Din registrering innebär att Framtiden kommer att lagra och använda dina personuppgifter i rekryteringsändamål under 60 månader från och med insamling, om du inte begär att få dem raderade. Vi kommer att göra ett e-postutskick efter 60 månader där du har möjlighet att samtycka till att dina uppgifter lagras ytterligare 60 månader. För mer information om var och för hur länge som vi behandlar dina personuppgifter och för mer information om dina rättigheter kring radering och dataportabilitet, vänligen kontakta vår DSO.